Tyto stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tímto souhlasíte. Další informace zde.


Reklamace

Úvodní ustanovení

1.1 Tento reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě eshop.edm3d.cz (NC Computers s.r.o., Nikoly Tesly 10, 101 00 Praha 6) – dále jen prodejce dle zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, § 19 a zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

1.2 Tímto reklamačním řádem se řídí prodejce i kupující.

1.3 Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit záruční list.

1.4 Není-li k dispozici záruční list, slouží k uplatnění záruky daňový doklad, případně dodací list.

Záruční podmínky

2.1. Délka záruční doby je uvedena u každého zboží v záručním listě. Není-li uvedena, je záruční doba 24 měsíců dle zákona. U použitého zboží bude po dohodě s kupujícím sjednána záruční doba na 6 nebo 12 měsíců.

2.2. Záruční doba začíná dnem potvrzení záručního listu nebo dnem vystavení daňového dokladu.

2.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

2.4. Informace o technických parametrech se řídí výhradně originálními popisy a dispozicemi výrobce a nejsou důvodem k příjmu do reklamačního řízení.

2.5. Pro záruční opravu v servisním středisku stačí pouze reklamovaný výrobek a řádně vyplněný záruční list.

2.6. Servis po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí zboží buď telefonicky, e-mailem, nebo zboží zašle po dohodě kupujícímu zpět.

2.7. Záruka se vztahuje na poškození způsobené výrobní vadou, n e v z t a h u j e se na životnost či opotřebení v důsledku používání a na vady způsobné neodborným zásahem.

2.8. Jedná-li se o reklamaci opravy záručního servisu, nejedná se o další záruční opravu výrobku.

Reklamační podmínky

3.1. Reklamaci vyřizuje provozovna: NC Computers s.r.o., Nikoly Tesly 10, 101 00 Praha 6, telefon: +420 233 320 590, e-mail:  info@edm3d.cz
nebo příslušné servisní středisko, jehož adresa je přiložená v balení u zboží a na záručním listě.

Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen zboží dodané prodejcem prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách.

4.2. Shledá-li v průběhu záruční doby kupující na zboží vadu, oznámí neprodleně tuto skutečnost provozovně prodejce, a to buď formulářem, telefonicky, e-mailem nebo dopisem.

4.3. Kupující je povinen zachovat kompletnost zboží, tzn. neponičit obal,  předložit záruční list, případně dokumentaci, daňový doklad či další doplňkové komodity, které byly obsaženy v originálním balení dodaném prodávajícím.

4.4. Po záruční opravě si kupující zboží vyzvedne po dohodě a bez zbytečných odkladů.

4.5. Odstoupení od smlouvy je možné pouze v případě výskytu neodstranitelné vady nebo třetího výskytu s t e j n é odstranitelné vady, která by bránila řádnému užívání věci (tj. po třech opravách).

4.6. Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny věci, na odstoupení od kupní smlouvy nebo na výměnu za nové, bezvadné zboží.

Práva a povinnosti prodávajícího

5.1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od přijetí zboží do reklamačního řízení. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby, která je potřebná k odbornému posouzení vady.

5.2. Prodávající v záruční době bezplatně odstraní vady do 30 pracovních dnů od přijetí zboží do reklamačního řízení, nedohodne-li se s kupujícím jinak.

Zánik záruky

6.1. U reklamovaného zboží vypršela záruční doba dnem převzetí do opravy.

6.2. Záruka zaniká v případě porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou, poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit s dopravcem).

6.3. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.

6.4. Vznikne-li vada neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.

6.5. Pokud bylo zboží poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v průvodní dokumentaci nebo v rozporu se všeobecnými zásadami.

6.6. Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jinými úpravami bez svolení prodávajícího.

6.7. Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

6.8. Pokud bylo zboží poškozeno živly.

6.9. Ztrátou záručního, případně dodacího listu, který záruční list nahrazuje.

Závěr

7.1. Reklamační řád prodávajícího vstupuje v platnost v den převzetí zboží kupujícím.

7.2. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle platných zákonů, norem a předpisů.

7.3. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.